På regeringens hemsida finns en sammanställning över yttranden på Skogsutredningen, SOU 2020:73 från de instanser som ombetts svara på miljödepartementets remiss. Läsningen är intressant och visar tydligt på de skiljelinjer som finns i dagens skogsdebatt.

Rapport och lokala SVT nyheterna i Jämtland tog igår upp Skogsutredningens förslag om att undanta 525 000 hektar produktiv skogsmark från brukande i fjällkommunerna. En viktig utgångspunkt för politikerna borde vara att lyssna till de som verkligen berörs av förslaget, det vill säga skogsägarna och kommunerna.

Bergs kommun framhåller bland annat att det är omöjligt att utveckla turismen på ett sätt så den kan ersätta ett aktivt skogsbruk lokal- och regionalekonomiskt. Åre kommun lämnar liknande synpunkter. Arjeplog lyfter fram att skogsbruk och besöksnäring inte står i motsats till varandra, utan snarare stärker varandra genom skogsnäringens positiva bidrag till en fungerande infrastruktur. Vad jag kan se finns det ingen kommun som ställer sig bakom förslaget att skogen ska undantas från brukande genom tvångsåtgärder.

Av de 525 000 hektar som föreslås bli naturreservat berör 179 500 hektar enskilda skogsägare. Arealerna fördelas på drygt 7 000 skogsägare. I tabellen nedan framgår antal fastigheter per kommun som berörs av förslaget och ger en bild av hur kommunerna drabbas om förslaget skulle bli verklighet.

KommunInnehav privata och enskilda markägare inom inventerade områden (ha produktiv skogsmark)Antal fastigheter som överlappar inventerade områden inom produktiv skogsmarkTotalt antal fastigheter som överlappar inventerade områden
Arjeplog3 874295336
Arvidsjaur4842528
Berg10 2401 0871 700
Dorotea1 349191221
Gällivare1 478114142
Härjedalen32 6731 8602 410
Jokkmokk1 5328799
Kiruna12 408327390
Krokom18 960622640
Malung-Sälen876270 272
Pajala2361113
Sorsele9 218329336
Storuman16 162884957
Strömsund14 023432464
Vilhelmina16 345884957
Åre37 1661 3271 399
Älvdalen2 466186
Totalt179 4908 55110 142
Källa Naturvårdsverket. Privata och enskilda markägare som taxerar för mindre än 1 000 hektar.

Värt att notera är även Statens Fastighetsverks yttrande (SFV) som gjort en grundlig analys av förslaget utifrån det egna beståndsregistret. SFV konstaterar bland annat att det har föreslagits skydd av stora arealer som inte besitter naturvärden och att arronderingen även kommer att få konsekvenser för hur den kvarvarande skogen kan brukas.

Nu behövs ett politiskt ställningstagande för skogen. Det aktiva skogsbrukets klimatnytta måste beaktas och tas tillvara. Samtidigt behöver arbetet för att stärka biologiska mångfalden i skogen också utvecklas. Det behövs mer naturvårdande skötsel i skyddade områden, men framför allt måste skogsägare som har höga naturvärden uppmuntras och inte bestraffas. Det är dags att Sverige, precis som Finland och Norge gjort sedan länge, besluta om att skydd av skog på enskild mark ska ske frivilligt på skogsägarens villkor.